Regulamin SklepyWinylowe.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 1.
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z Serwisu internetowego SklepyWinylowe.pl dostępnego pod adresem internetowym http://sklepywinylowe.pl.
2. Operatorem Serwisu internetowego SklepyWinylowe.pl jest firma EB Studio Ewelina Barańska z siedzibą mieszczącą się przy ul. Wawelskiej 39, 44-217 Rybnik, posiadająca numer NIP: 642-266-41-68, numer REGON 242901342 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: [email protected]
§. 2.
1. Serwis SklepyWinylowe.pl to katalog pozwalający przeglądać i wyszukiwać Sklepy muzyczne, zarówno internetowe jak i stacjonarne. Serwis gromadzi opinie o Sklepach, pochodzące od ich klientów, i na ich podstawie ustala kolejność wyświetlania na listach wyszukiwań i listach rankingowych. Serwis prowadzi również katalog instrumentów i sprzętu muzycznego będącego w ofercie Sklepów, które wyraziły na to zgodę. Katalog instrumentów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a wszelkie informacje wraz z ceną posiada jedynie funkcję informacyjną, Serwis nie prowadzi sprzedaży produktów z katalogu.
2. Usługi Serwisu są skierowane z jednej strony do Właścicieli Sklepów muzycznych, którzy mogą promować tu swoją działalność. Z drugiej strony, Użytkownicy, w oparciu o zamieszczone w Serwisie opinie, mogą dotrzeć do Sklepów oferujących najlepszej jakości towary i obsługę.

DEFINICJE
§. 3.
Użyte w Regulaminie pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
1. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca strony Serwisu SklepyWinylowe.pl,
2. Właściciel Sklepu – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), który prowadzi Sklep muzyczny będąc jego właścicielem lub na podstawie innego tytułu prawnego.
3. Sklep muzyczny/Sklep – miejsce, w którym Właściciel Sklepu prowadzi działalność polegającą na sprzedaży szeroko pojętych artykułów muzycznych (np. instrumenty, akcesoria, sprzęt muzyczny, płyty) w sklepie stacjonarnym i/lub sklepie internetowym.
4. Serwis – Serwis internetowy SklepyWinylowe.pl dostępny pod adresem internetowym http://sklepywinylowe.pl,
5. Panel zarządzania – miejsce w Serwisie dostępne dla Właściciela Sklepu po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamieszczenie i modyfikowanie wizytówki, modyfikowanie danych dotyczących Sklepu, zamieszczanie zdjęć, opisu, itp.
6. Cennik – dokument w wersji elektronicznej stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Cennik zawiera szczegółowe określenie wysokości opłat za świadczenie usług płatnych.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4.
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 18.0 lub Chrome (wszystkie wersje),
b. Włączoną obsługę Java Script i CSS,
c. Aktywny adres e-mail .
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w poniżej tego regulaminu.

USŁUGI DLA WŁAŚCICIELI SKLEPÓW MUZYCZNYCH
§. 5.
1. Dane o Sklepach muzycznych zostały zgromadzone i udostępnione na stronach Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Właściciel Sklepu ma możliwość otrzymania bezpłatnego dostępu do Panelu zarządzania danymi o Sklepie zgromadzonymi w Serwisie poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail: [email protected]
3. W odpowiedzi Operator Serwisu wyśle e-mail z zapytaniem o dane Sklepu i jego Właściciela oraz dokona ich weryfikacji celem potwierdzenia tożsamości Właściciela Sklepu. Po pozytywnej weryfikacji Właściciel Sklepu otrzyma tymczasowy login i hasło do Panelu zarządzania, które powinien zmienić po pierwszym logowaniu.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta wraz z pierwszym logowaniem Właściciela Sklepu lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Operator Serwisu może odmówić dostępu do Panelu zarządzania Właścicielowi Sklepu w sytuacjach, o których mowa w § 9 ust. 1.
§. 6.
1. Dostęp do Panelu zarządzenia jest bezpłatny i umożliwia edycję i zarządzanie danymi Sklepu oraz jego Właściciela.
2. Operator Serwisu umożliwia skorzystanie odpłatnie z usług dodatkowych, o których mowa w Cenniku (cennik dostępny w panelu zarządzania sklepem w zakłądce PAKIETY).
3. Właściciel Sklepu nie może działać na szkodę innych przedsiębiorców, w tym wystawiać opinii o Sklepach.
4. Właściciel Sklepu jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych informacji o Sklepie i Właścicielu. Informacje powinny obejmować dane kontaktowe i opis Sklepu. Do ww. informacji zastosowanie mają zakazy, o których mowa § 10 ust. 4.
5. Właściciel Sklepu ma obowiązek dbania, aby podane informacje były aktualne.
6. W Panelu zarządzania zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania, w szczególności służących do:
a. wczytywania i osadzania innych stron,
b. używania plików „cookie”,
c. tworzenia formularzy.
7. Właściciel Sklepu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Użytkownicy mogą w Serwisie zamieścić opinie o jego Sklepie Muzycznym. Operator Serwisu nie sprawdza treści opinii i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Są to wyłącznie opinie osób trzecich.
8. Jeżeli opinie naruszają prawa Właściciela Sklepu powinien on przesłać na adres e-mail [email protected] zawiadomienie o bezprawnym charakterze opinii wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Po otrzymaniu zawiadomienia Operator podejmie stosowne działania, w szczególności może na stałe zablokować publiczny dostęp do opinii.
§. 7.
1. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Panelu zarządzania, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług.
3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia na czas nieprzekraczający 72 godzin, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za wcześniejszym powiadomieniem z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu za wcześniejszym powiadomieniem.
5. Właściciel Sklepu zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Panelu zarządzania w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
6. Właściciel Sklepu ma obowiązek wykonania kopii zapasowych wszelkich danych przekazywanych do Serwisu na wypadek ich utraty.
§. 8.
1. Operator Serwisu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do konsumentów.
2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do konsumentów.
3. Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie dostępu do Panelu zarządzania. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do konsumentów.
§. 9.
1. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel lub sposób korzystania z usług Serwisu jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
b. działalność Właściciela Sklepu lub osób, za które ponosi odpowiedzialność jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych podanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych podanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Przedsiębiorcę o zamiarze zawieszenia dostępu do Panelu Zarządzania,
e. Właściciel Sklepu dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Właściciel Sklepu utracił prawo do dysponowania danymi Sklepu,
g. Właściciel Sklepu w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Serwisu może zawiesić dostęp Właściciela Sklepu do Panelu zarządzania na czas określony lub nieokreślony. O przyczynie zawieszenia Przedsiębiorca zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Serwisu zostanie przesłane na podany przez Właściciela Sklepu adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje uniemożliwieniem dostępu do Panelu zarządzania.

USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW
§. 10.
1. Użytkownicy mogą zamieszczać swoje opinie o Sklepach Muzycznych.
2. Zamieszczając opinię, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu a opinia może dotyczyć tylko Sklepów Muzycznych z których Użytkownik korzystał. Zabrania się umieszczania więcej niż 1 opinii dla danego Sklepu z którego Użytkownik korzystał. 
3. Opinie nie są moderowane i Operator Serwisu nie ma obowiązku sprawdzania ich treści. 
4. Zabrania się publikowania na stronach Serwisu treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w szczególności:
a. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
b. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
c. naruszające przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i/lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
d. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Użytkownika opinii naruszających zakaz, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Zamieszczenie opinii nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika, chyba że dane takie zawiera adres e-mail. System serwisu automatycznie zapisuje adres IP, e-mail, nick oraz czas publikacji w celu uwiarygodnienia wystawianej opinii.
7. Użytkownik ma prawo usunięcia wszelkich danych z Serwisu w dowolnym momencie poprzez kontakt z Serwisem ([email protected]).
8. Serwis nie odpowiada za treści zamieszczone przez Użytkowników. (art. 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; dalej u.ś.u.d.e.))

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§. 12.
1. Serwis gromadzi tylko te dane Użytkownika, które widoczne są w formularzu dodawania opinii. Żadne dane oprócz pola "nick" nie są publikowane ani udostępniane osobom trzecim.
2. Seriws gromadzi dane związane z geolokalizacją Użytkownika, jego adres IP oraz ustawienia indywidualne udostępniane przez przeglądarkę komputera np. rozdzielczość ekranu, nazwę systemu operacyjnego, nazwę i wersję przeglądarki.
3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu, edycji i usunięcia własnych danych gromadzonych przez Serwis w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania na [email protected]
4. Do prawidłowego funkcjonowania Serwis wykorzystuje pliki cookie czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają na identyfikację Użytkownika przez Serwis oraz usprawniają działanie niektórych funkcji serwisu takich jak geolikalizacja, historia wizyt, wyszukiwań. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w poniżej tego regulaminu.
5. Serwis gromadzi dane o wizytach Użytkownika na stronach Serwisu, jego wyszukiwaniach oraz przeglądanych stronach. Dane te wykorzystywane są do celów statystycznych oraz anonimowej analizy ruchu na stronach Serwisu i mogą być wykorzystane w celu prezentacji osobom trzecim.

REKLAMACJE
§. 13.
1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie regulaminu mogą zostać złożone:
a. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected],
b. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wawelska 39, 44-217 Rybnik,


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§. 14.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Serwisu. O każdej zmianie regulaminu Właściciele Sklepów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do czynności prawnych i faktycznych mających miejsce przed wejściem w życie zmian regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie zaistnienia danej czynności prawnej lub faktycznej.

 

PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze Użytkownika. Pliki te przechowują dane sesyjne czyli takie dzięki którym Użytkownik nie musi logować się przy każdej odsłonie/wizycie na stronie, dane które usprawniają korzystanie ze strony poprzez zapamiętanie preferencji i ustawień strony oraz dane o geolokalizacji Użytkownika określane na podstawie adresu IP.  Pliki „cookies” służą do tworzenia statystyk oglądalności, prezentowania reklam dopasowanych do zachowania Użytkownika oraz zabezpieczenia przed wielokrotnych głosowaniem w ankietach i opiniach. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji oprogramowania na komputerze Użytkownika. Pliki „cookies” mogą być w dowolnym momencie usunięte przez Użytkownika poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub przejście w tryb „prywatny”. Wyłączenie lub blokada plików „cookies” może mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu a w szczegółności uniemożliwić logowanie lub powodować niewłaściwe działanie niektórych funkcji.